*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

ВІРТУАЛЬНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДТРИМКИ ВЧИТЕЛЯ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

ВІРТУАЛЬНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДТРИМКИ ВЧИТЕЛЯПропонуємо нашу авторську віртуальну систему неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період, що входить до визначених нами обов’язкових організаційно-педагогічних умов  ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання.

В основі  побудованої нами віртуальної системи неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період  є системний підхід, проаналізований у багатьох працях знаних науковців [26; 27; 28; 29 і ін.].

Системний підхід та його обґрунтування як методологічної бази при дослідженні одні з найперших сформулювали в своїх наукових працях В. Афанасьєв [26], І. Блауберг, Е. Юдін [27], В. Садовський [28] та ін. У дослідженнях цих науковців ми знайшли трактування поняттєвого апарату визначення, саму специфіку системного підходу, його взаємозв’язок з методологією діалектичного матеріалізму.

Н. Рогожкіна [29] у своїй публікації «Оцінювання результатів підвищення кваліфікації»  систематизує загальні  вимоги системного підходу в освіті які визначали науковці. Розглянемо деякі з них, якими ми керувалися при побудові нашої системи:

 • будь-який аспект, предмет, процес, явище необхідно розглядати як певну освітню систему;
 • будь-яку систему,що функціонує в середовищі, доцільно розглядати як елемент певної метасистеми;
 • до будь-якої системи необхідно підходити як до сукупності пов’язаних один з одним елементів, що виникають у відповідності з певними передумовами;
 • на систему не можна покладати більш значні навантаження в порівнянні з тими, які зумовлені її системною сутністю;
 • будь-яка система повинна використовуватись лише на благо людей;
 • основоположними методами діяльностісистеми є: наукове пізнання, управління, проектування тощо.

Всі ці підходи зумовлюють специфічні способи  досягнення цільових завдань педагогічної освіти, відкривають нові оригінальні методи побудови, удосконалення та подальшого застосування освітніх систем. У дослідженні об’єктів системного підходу науковці оперують цілим рядом понять: система, зв’язок, відношення, структура, елемент, функція, управління, організація та багато інших.

Для чіткого розуміння визначення «віртуальна система неперервної підтримки вчителя» розглянемо більш детально ключові поняття.

Тлумачення слова віртуальний, його походження та різні варіанти трактовки у контексті сучасних електронних засобів навчання ми детально розглядали у  розділі нашої роботи 1.3 «Сутність поняття електронні засоби навчання у педагогічній науці». Звернемося до одного з визначень віртуалізації з тлумачного словника [30, с.147], яке є дуже близьким й до нашого визначення «віртуальна система» – віртуалізація визначається як перехід на найвищий рівень абстракції в управлінні конкретними конфігураціями системи.

Ключовим поняттям пропонованого нами  визначення є  «система».

ВІРТУАЛЬНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДТРИМКИ ВЧИТЕЛЯ  У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

ВІРТУАЛЬНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДТРИМКИ ВЧИТЕЛЯ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОДТермін «система» (в пер. з грец. systema – ціле, складене з частин; з’єднання) можна розуміти як:

 • безліч закономірно пов’язаних один з одним елементів (предметів, явищ, поглядів, знань і т.п.), що представляють собою певну єдність освітніх дій;
 • порядок, обумовлений планомірним, правильним розташуванням частин у певному зв’язку, суворе дотримання послідовності дій, прийнятий, установлений розпорядок;
 • форма, спосіб, організація діяльності (індивідуальної, колективної). [32, с.459].

Перелік визначень поняття «система» подано у роботах багатьох науковців.  В. Садовський у своїй  роботі «Підстави загальної теорії систем» [32] робить досить детальний  їх аналіз, з якого видно,  що зміст поняття постійно доповнюється новими ознаками, і, як наслідок, формулювання стають більш складнішими.

У визначенні системи, яке наводиться в роботах І. Блауберг, В. Садовського, Е. Юдіна, система являє собою цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів, що утворюють особливу єдність із середовищем [28, с. 39-53].

І. Трайнев [29, с.18], досліджуючи системний підхід, розуміє під системою цілісний об’єкт дослідження з чітко вираженими межами, з необхідним і достатнім для функціонування системи набором елементів (компонентів) та їх тісну взаємодію. Автор стверджує, що для системи характерна і дуже важлива наявність нової якості, не властивої  жодному з її утворюючих елементів.

На основі аналізу поняття «системи» ряду вчених  ми у своїй роботі під поняттям «система» будемо розуміти – «окремі частини, компоненти, аспекти, форми, способи діяльності, певний порядок та послідовність дій в освіті,  що являють собою цілий комплекс взаємопов'язаних елементів та утворюють особливу єдність із навчальним середовищем».  Погоджуємося з думкою науковців, що по відношенню до будь-якої системи, завжди  можна виділити ряд ключових аспектів.

ВІРТУАЛЬНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДТРИМКИ ВЧИТЕЛЯ  У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

Ключовими аспектами нашої віртуальної системи неперервної підтримки вчителя є:

 • морфологічні аспекти (визначають зміст компонентів, з яких утворена система);
 • структурні аспекти (розкривають внутрішню організацію системи і способи взаємодії утворюючих її компонентів);
 • функціональні компоненти (показують функції, які повинна виконувати система та її функціональні компоненти);
 • генетичні аспекти (аспекти, що відповідають на питання – яким чином виникла система, етапи еволюції системи та перспективи її подальшого розвитку).

Наступним ключовим поняттям нашого визначення «віртуальна система неперервної підтримки вчителя» є термін «неперервна».  Перші кроки щодо реалізації  ідеї  неперервної  освіти  –  беруть свій початок у  XX столітті.  Хоча найперші думки у контексті освіти протягом усього життя ми  можемо знайти ще у працях таких видатних учених-філософів як: Конфуцій, Сократ,Аристотель,  Платон,  Сенека,  Геракліт  – за своїх часів вони вже тоді  пов’язували  неперервну  освіту  з  досягненням повноти  розвитку  людини.

Г. Зінченко [30; 40] стверджує, що поняття  «неперервна  освіта»  вперше було використано у 1968 році в матеріалах генеральної конференції ЮНЕСКО, а після видання доповіді в 1972 році Е. Фора «Вчитися, щоб існувати» було прийнято рішення ЮНЕСКО визнати неперервну освіту як основну концепцію  для  нововведень  та  реформ  освіти  в усіх країнах світу. Сьогодні ідея знайшла підтримку майже у всіх країнах світу і є одним з основних принципів сучасних освітніх реформ.

Останнім ключовим поняттям у нашому визначенні «віртуальна система неперервної підтримки вчителя» є термін «підтримка».

У загальному понятті терміни «підтримка навчання», «педагогічна допомога», «педагогічна підтримка» характеризується особистісно-орієнтованою спрямованістю на кожного педагога. Перші згадки про технології підтримки ми знайшли у працях зарубіжних вчених А. Маслоу [37], К. Роджерса[38].

У науково-педагогічній літературі зміст терміну «педагогічна підтримка» отримав подальший розвиток. Науковці у своїх працях визначають педагогічну підтримку як самостійне явище освіти, націлене на процеси індивідуалізації навчання та організацію діяльності у життєвому полі взаємодії з учнями з опорою на їх власні зусилля і досягнення [38; 39; 40 і ін.].

Ми цілком погоджуємося з твердженням М. Вікуліної [39], що семантичний та педагогічний зміст поняття підтримки полягає в тому, що підтримувати можна лише те, що вже є в наявності, але на недостатньому рівні. У нашому визначенні «віртуальна система неперервної підтримки вчителя», термін «підтримка» ми будемо розглядати як систему заходів, що сприятиме ефективному формуванню готовності вчителів до використання електронних засобів навчання з можливостями постійної самоосвітньої діяльності та співпраці з методичними центрами координації.

під віртуальною системою неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період будемо розумітиВраховуючи характеристики всіх ключових понять нашого визначення віртуальної системи неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період, що входить до комплексу визначених нами ефективних організаційно-педагогічних умов формування готовності вчителя, які були детально описані нами у розділі 1.3, ми під віртуальною системою неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період будемо розуміти окремі частини, компоненти, аспекти, форми, способи діяльності, певний порядок та послідовність дій,  що й являє собою цілий комплекс взаємоповязаних віртуальних елементів, направлених на теоретичну і практичну підтримку вчителів за допомогою використання інтернет-комунікацій та сучасних інтернет-сервісів Web 2.0.

Головною метою нашої віртуальної системи неперервної підтримки вчителя є формування у вчителів готовності до використання електронних навчальних засобів шляхом постійної педагогічної допомоги, методичних консультацій, спільного обговорення проблемних питань саме у міжкурсовий період у зручний для вчителя час шляхом максимального залучення вчителів до творчої самостійної діяльності з метою отримання нових знань та вмінь [41].

Очевидно, що система підготовки конкурентоспроможного вчителя без належної підтримки у міжкурсовий період неможлива. У міжкурсовий період основним джерелом розвитку професійної компетентності вчителя у сфері використання електронних засобів навчання є: дослідницька, самоосвітня діяльність, постійна участь у тематичних семінарах, тренінгах, спілкування з колегами, проведення практичних занять з предмету з використанням електронних засобів навчання, тощо. Завдяки компонентам нашої віртуальної системи неперервної підтримки вчителя кожен учасник освітнього процесу має можливість отримання  системної, індивідуальної, методичної допомоги саме у міжкурсовий період.

Розглянемо схематичне зображення комплексної моделі системи з методичним центром координації та підтримки роботи системи (на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського») та відповідних функціональних компонентів для виконання всіх завдань системи, описаних вище.

віртуальна система неперервної підтримки вчителя

ВІДКРИТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ…

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...