*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

ВІДПОВІДНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕДАГОГІЧНИМ УМОВАМ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

На рис. 1 показана відповідність компонентів педагогічного процесу педагогічним умовам ефективного використання електронних засобів навчання. 

ВІДПОВІДНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕДАГОГІЧНИМ УМОВАМ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ | (організаційно-педагогічні умови)

Необхідні організаційно-педагогічні умови ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання представлені на рис. 2. Розглянемо далі детально кожну з цих умов.

Створення сучасного інформаційно-освітнього середовища у загальноосвітніх навчальних закладах є однією з необхідних умов впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес та ефективного використання електронних засобів навчання. Аналіз сучасної педагогічної літератури засвідчив, що проблемні питання формування інформаційно-освітнього середовища освітнього закладу, розгляд його структури, складових, що його характеризують, завжди привертали увагу багатьох дослідників[5, 14; 15; 16; 18; 19; 20 та ін.].

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯСучасне інформаційно-освітнє середовище сьогодні вже має свої певні закони, принципи та напрями подальшого розвитку. Якість освітнього простору напряму впливає на якість освіти взагалі та підвищення педагогічної майстерності вчителя зокрема. Сьогодні вже очевидно, що сучасна система післядипломної педагогічної освіти повинна бути не просто системою підвищення кваліфікації, а неперервним, єдиним механізмом переорієнтації педагогічних кадрів на новий  зміст, форми та методи навчання з урахуванням сучасних світових освітніх тенденцій. Розв’язання проблеми неможливе без існування єдиного інформаційного середовища навчального закладу з ефективною спільною взаємодією відповідних структурних органів держави, обласних управлінь освіти, методичних служб освітніх регіонів, адміністрації закладів освіти,  вчителів, учнів, батьків.

У сучасній науково-педагогічній літературі є багато різних трактувань поняття «інформаційно-освітнє середовище», але всі науковці погоджуються, що сьогодні вплив інформаційно-освітнього середовища на професійну підготовку фахівців та якість освіти взагалі, величезний. Інформаційно-освітній простір відіграє важливу роль успішного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на всіх рівнях діяльності освітніх закладів: управлінську, навчально-виховну, культурно-просвітницьку, фінансово-господарську діяльності тощо.  Це підтверджує й аналіз сучасної  філософської, психологічної та  педагогічної  літератури.

Е. Марченко [13] інформаційно-освітнє середовище визначає, як системно організовану сукупність освітніх закладів та відповідних органів управління, локальні та глобальні інформаційні мережі, книжкові фонди та  сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного й  організаційно-методичного забезпечення для реалізації освітньої діяльності.

С. Бешенкова, Ю. Лискова, О. Ракитіна стверджують, що  інформаційно-освітнє середовище – це частина інформаційного простору, найближче у відношенні до індивіда  інформаційне оточення, сукупність умов, у яких безпосередньо й здійснюється його діяльність [13].

На думку О. Андреєва [15], інформаційно-освітнє  середовище потрібно  розглядати,  як  педагогічну систему з підсистемами її забезпечення (фінансово-економічна, матеріально-технічна, нормативно-правова,   маркетингова,  тощо). Інформаційно-освітнє середовище  –  це  педагогічна система (мета, зміст, засоби, методи, форми) і сукупність підсистем:

 1) маркетингової, матеріально-технічної, нормативно-правової, фінансово-економічної, управлінської;

 2) інформаційної, технічної, навчально-методичної, які забезпечують освітній процес;

 3) соціокультурного середовища, яке передбачає цілісність спеціально організованих педагогічних умов розвитку особистості.

Сучасне інформаційно-освітнє середовище Система післядипломної педагогічної освіти діє у межах освітніх навчальних закладів регіону, тому під час розгляду інформаційно-освітнього  середовища  закладів освіти окремого регіону потрібно враховувати, на нашу думку, наступні аспекти:

  • регіональну інтеграцію вітчизняних та світових ресурсів до інформаційного середовища закладу для забезпечення навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікації вчителів школи;
  • відповідність інформаційної грамотності вчителів та учнів сучасному рівню розвитку інформаційних технологій;
  • орієнтацію ресурсів інформаційно-освітнього середовища на різні категорії користувачів;
  • наявність та якість каналів зовнішнього зв’язку для вільного, безперервного доступу до ресурсів інститутів післядипломної педагогічної освіти та локальних мереж навчальних закладів;
  • наявність та якість програмних продуктів для інформатизації навчально-виховної та управлінської діяльності;
  • наявність організаційних структур для забезпечення доступу до інформаційних ресурсів інститутів післядипломної педагогічної освіти та локальних мереж навчальних закладів;
  • наявність відповідної матеріально-технічної бази.

За О. Соколовою [16],  інформаційно-освітнє  середовище навчального закладу – це одна із сторін його діяльності, орієнтована на організаційно-методичні, технічні та програмні засоби  зберігання, обробки, передачі інформації, що забезпечує оперативний доступ до інформації і здійснює освітні наукові комунікації. 

На думку С. Зелінського [19], сучасне інформаційно-освітнє  середовище повинне включати в себе систему апаратних засобів, програмне  забезпечення, фахівців і користувачів, бази даних, що реалізують інформаційні процеси. Головною ознакою такого середовища автор виокремлює його відкритість. 

В. Солдаткін [18] стверджує, що сучасне інформаційно-освітнє середовище повинно мати засоби передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного та організаційно-методичного забезпечення та орієнтувати  на задоволення освітніх потреб користувачів. 

Підсумовуючи вище зазначені визначення, ми будемо розглядати інформаційно-освітнє середовище як комплексне  інформаційне, технічне, навчально-методичне забезпечення, яке тісно  пов’язане  з  усіма суб’єктами освітньої діяльності. Також враховуючи результати досліджень знаних науковців, ми у своєму дослідженні інформаційно-освітнє середовище навчального закладу будемо розглядати як одну з необхідних, головних педагогічних умов ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання і поділяємо його на фізичну складову та інтелектуально-психологічну.

ВІДКРИТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ…

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...