*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | E-LEARNING

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯПроблема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті зміни самого освітнього процесу, підготовки вчителів до впровадження нових електронних засобів навчання вимагає стовідсоткового володіння інформаційно-комунікаційними технологіями не тільки окремими вчителями, а й усіма членами педагогічного колективу закладів освіти на чолі з  адміністрацією закладу.

Успішне впровадження електронних засобів навчання залежить від наявності чітко продуманої методичної системи навчання всіх без виключення освітян навчального колективу сучасним інформаційним технологіям з переорієнтацією на формування навичок використання інформаційних та комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності, освоєнням нових інноваційних технологій, розвитку інтелектуального та творчого потенціалу вчителя. Для цього необхідно забезпечити вчителям необхідні умови та можливості, які дозволять вчителю вільно обирати методи, форми, засоби розвитку особистості школяра, оптимальний зміст навчально-виховної діяльності.

Першочерговим завданням на шляху до організації безперервного навчання розробки та використання  нових електронних засобів навчання, на нашу думку, є створення необхідних організаційно-педагогічних умов, що сприятимуть вдосконаленню педагогічної майстерності вчителя в цілому, залучення його до науково-педагогічної діяльності на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності.

Наукове обґрунтування організаційно-педагогічних умов
ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | E-LEARNINGНа основі аналізу довідкової літератури ми дійшли висновку, що тлумачення поняття «умова»  різні, але, як правило, мають  багато  спільного. Наведемо для прикладу тлумачення поняття «умова»,  яке зазначено у філософському  енциклопедичному  словнику:  «умова – філософська категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі до тих факторів,  завдяки яким вона виникає та  існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей переходять  з можливості в дійсність» [1, с. 482].

Багато науковців під терміном «педагогічна умова» вважають  обставини, що сприяють розвитку або, навпаки, гальмуванню навчально-виховного процесу та визначають їх як  комплекс засобів, наявних у навчального закладу для ефективного здійснення навчально-виховного процесу. Ми погоджуємося з науковцями, які спеціально визначають термін «педагогічна умова» як певну обставину чи обстановку, яка так чи інакше впливає на творення, формування та розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості, тощо.

За О. Бражничем, педагогічні умови – це сукупність об’єктивних можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних  можливостей здійснення педагогічного процесу, що забезпечує успішне досягнення поставленої мети [2].

С. Ожегов поняття «умова» визначає як «обставина, від якої щось залежить; обстановка, в якій відбувається щось; дані, завдання, які слід виконувати» [3, с.729].

Автори А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий, В. Козаков під педагогічними умовами розуміють чинники, що впливають на процес досягнення мети, при цьому поділяють  їх на зовнішні та внутрішні: 

  • зовнішні: позитивні відносини викладача і студента; об’єктивність оцінки  навчального  процесу; місце навчання, приміщення, клімат тощо;
  • внутрішні (індивідуальні): індивідуальні властивості студентів (стан здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [4].

Пошуку оптимальних педагогічних умов, що сприяють ефективній підготовці вчителя до використання інформаційних комунікаційних технологій,  присвячені дослідження В. Андрєєва [5], Н. Дуранова [6], А. Наїна [7] та ін.

За визначенням В. Андрєєва педагогічні умови – це «результат цілеспрямованого відбору конструювання та застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також  організаційних форм навчання для досягнення цілей» [5, с.118].

За М. Дурановим [6] педагогічні умови забезпечують відбір специфічного змісту, форм, методів навчання і виховання учнів для вирішення конкретних педагогічних завдань. При цьому сукупність заходів, що забезпечують досягнення учнів більш високого рівня педагогічної діяльності, повинні бути взаємопов'язані.

А. Найн [7], під педагогічними умовами розуміє сукупність об'єктивних можливостей, змісту, форм, методів, педагогічних прийомів і матеріально-просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених у дослідженні завдань.

Педагогічні умови, за визначенням О. Новикова [8], забезпечують досягнення раніше поставлених педагогічних цілей.

У дослідженні Н. Яковлєвої [9] використовується функціональний підхід до визначення педагогічних умов як сукупності заходів, здатних забезпечити досягнення вчителями поставлених завдань.

Організаційно-педагогічні умови є різновидом педагогічних умов, які залежать від особливостей організації навчально-виховного процесу. Б. Чижевський вказує, що організаційно-педагогічні умови відображають «функціональну залежність суттєвих компонентів педагогічного явища від комплексу об’єктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних проявах» [10, с. 82].

під організаційно-педагогічними умовами ефективного використання електронних засобів навчанняВраховуючи  різні трактування поняття педагогічні умови відомих науковців, ми в своєму дослідженні під організаційно-педагогічними умовами ефективного використання електронних засобів навчання будемо розуміти певні обставини, що сприяють підготовці вчителів до реалізації цього виду діяльності з урахуванням потреб, інтересів та можливостей вчителів.

За результатами нашого дослідження після аналізу публікацій науковців з даної проблеми та досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій вчителями-предметниками, проведення відповідних анкетувань учнів та вчителів ми дійшли висновку, що проблема формування готовності вчителів до ефективного використання електронних засобів навчання може бути успішно вирішена за умови реалізації комплексу організаційно-педагогічних умов.

ВІДКРИТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ…

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...