*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИСучасні процеси модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які відбуваються в освіті останнім часом, висувають нові вимоги до  якості освіти взагалі і професіоналізму педагогів зокрема. Актуальним завданням сучасної освіти є створення умов для постійного, неперервного зростання професійної майстерності педагогічних кадрів. У центрі освіти завжди був, є і буде учень. Сучасному вчителю сьогодні без застосування передових інноваційних, педагогічних, інформаційних технологій дуже важко залишатися «цікавим» для учнів. Вчитель повинен вирішити актуальну проблему методологічної переорієнтації процесу навчання та виховання на розвиток творчої особистості учня, акцентувати увагу на формуванні його життєво важливих компетентностей. Досягти такого результату можна тільки через  підвищення ефективності праці кожного педагога,  використання його потенційних, нереалізованих  можливостей, тобто кожен вчитель повинен бути продуктивним.

Пріоритетним завданням післядипломної педагогічної освіти є модернізація змісту та структури існуючих методичних служб підтримки вчителя, моделювання, апробація та подальше створення відповідних педагогічних умов для успішної самореалізації та удосконалення кожного педагога. Без дієвої, ефективної, системи методичної служби, яка б реалізовувала ключову ідею неперервної освіти «навчання впродовж усього життя», це неможливо. Її реалізація можлива лише за умови спеціальної цілеспрямованої роботи інститутів післядипломної освіти з усіма освітніми закладами регіону з таких актуальних проблем, як: ефективні методи пошуку актуальної інформації, формування у вчителя вмінь самоосвітньої діяльності, синтезу необхідних знань з подальшим їх застосуванням. Без виконання цих умов ідея неперервної освіти нездійсненна.

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Для більшого розуміння термінологічної бази розглянемо більш детально такі поняття, як «метод» та «методична робота».

У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ - Сучасні процеси модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрівМетод (походить від грец. слова Methodeos) – шлях, навчання, спосіб дослідження [20].  Метод – це сукупність прийомів і операцій практичного  перетворення дійсності, досягнення певних результатів в пізнанні та практиці. Словосполучення «методична служба» та «методична робота» доповнюють смислове значення даного терміну та обумовлюють їх основне призначення.

Загальними проблемами методології освітньої системи, методами управління в школі, теоретичними основами методики управління якістю освіти в школі в різні часи займались багато знаних науковців [21; 22; 23; 24; 25].

На думку багатьох з них, методична робота є своєрідною організаційною основою для формування та постійної підтримки  інноваційної, педагогічної діяльності.

В. Лізінський [21], наприклад, розглядає методичну роботу, як комплекс загальних напрямків:

  • організаційно-педагогічна діяльність (здійснення постійної взаємодії з педагогами шляхом використання різноманітних підходів з метою створення оптимальних умов для розкриття їх можливостей, професійних інтересів і здібностей);
  • самостійна методична діяльність (передбачає підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів з усіх предметів за всіма видами педагогічної діяльності);
  • методичне забезпечення навчально-виховного процесу (має неперервний характер, випливає з реальних проблем, що виникають під час педагогічної діяльності тавключають широкий набір видів, форм і змісту діяльностей);
  • діагностично-аналітична діяльність (виявлення особистісних і професійних проблем діяльності вчителя, мотивація та стимулювання педагогів, створення найкращих умов для їх професійної діяльності).

С. Замятіна [22] одним з головних завдань методичної роботи бачить постійну роботу методичних служб  з організації заходів,орієнтованих на підтримку вчителя в процесі його атестації на відповідну кваліфікаційну категорію. Представлена автором система заходів сприяє попередженню та подоланню  так званого «професійного вигорання педагогів». Серед заходів, описаних автором, є: психолого-педагогічні тренінги, педагогічні практикуми, психолого-педагогічні консультації, спільна диференційована робота внутрішньо шкільної і методичної служби інститутів післядипломної педагогічної освіти.

У своєму дослідженні Н. Попова [23] робить слушне припущення про те, що у процесі підготовки вчителя до будь-якої діяльності, одним з пріоритетних напрямків підвищення кваліфікації педагогів повинно бути формування вмінь педагога до самоорганізації та проектування власної професійної діяльності, формування інтелектуальної культури та культури саморозвитку.

Дослідження Л. Позднякової [24] висвітлюють актуальні питання вивчення ролі вчителя в ході впровадження нових технологій в практику роботи школи, вплив діяльності вчителя по засвоєнню особистісно-орієнтованих технології на підвищення його кваліфікації.

На думку Л. Шевцової  та  Л. Кутової [25], методична система – найважливіша ланка системи безперервної освіти педагогічного колективу школи, що дозволяє реалізувати:

  • функцію інтеграції (створення «простору можливостей» для всіх учасників освітнього процесу, об’єднання зусиль педагогів і адміністрації для вирішення завдань, поставлених перед сучасною школою);
  • функцію диференціації (створення мікросередовищ, які дозволять вчителю вибудувати власну траєкторію вдосконалення професійної майстерності).

ВІДКРИТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ…

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...